HUE INNOVATION HUB

Hue Innovation Hub – nơi kết nối, thúc đẩy, ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

HUE INNOVATION HUB

Hue Innovation Hub – nơi kết nối, thúc đẩy, ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo