Bản tin

Phát triển kinh tế số và kinh tế sáng tạo, cách tiếp cận phát triển nguồn nhân lực thông qua sáng tạo và công nghệ từ thế hệ trẻ

𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐒𝐨̂́ đ𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3